People
교수진
교수진
 사람들 교수진
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6333
E-mail : hongseok@seoultech.ac.kr
연구실 : 지능생산 및 스마트 재료 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6315
E-mail : dkim@seoultech.ac.kr
연구실 : 스마트 구조 연구실
교수소개
직 위 : 조교수
T E L : 02-970-6310
E-mail : kimmbs@seoultech.ac.kr
연구실 : 열에너지연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6314
E-mail : joohankim@seoultech.ac.kr
연구실 : 레이저응용 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6318
E-mail : jinhyun@seoultech.ac.kr
연구실 : 뉴로로봇연구실
교수소개
직 위 : 부교수
T E L : 02-970-6429
E-mail : tykim@seoultech.ac.kr
연구실 : 열유체 응용공학 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6309
E-mail : khg@seoultech.ac.kr
연구실 : 전산고체역학 연구실
교수소개
직 위 : 조교수
T E L : 02-970-6338
E-mail : psg@seoultech.ac.kr
연구실 : 유동제어 및 에너지 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6354
E-mail : wtpark@seoultech.ac.kr
연구실 : 미세의료기기 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6332
E-mail : ikpark@seoultech.ac.kr
연구실 : 비파괴평가 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6398
E-mail : jysung@seoultech.ac.kr
연구실 : 마이크로 계면유동 및 가시화 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6320
E-mail : shinkh@seoultech.ac.kr
연구실 : 지능생산 및 스마트재료 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6311
E-mail : iyohm@seoultech.ac.kr
연구실 : 친환경연소시스템실험실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6331
E-mail : ldh@seoultech.ac.kr
연구실 : 소음진동제어연구실
교수소개
직 위 : 조교수
T E L : 02-970-6316
E-mail : gpjung@seoultech.ac.kr
연구실 : 생체모사 디자인 실험실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6330
E-mail : skjung@seoultech.ac.kr
연구실 : 지능생산 및 스마트재료 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6312
E-mail : hgchoi@seoultech.ac.kr
연구실 : 전산유체역학 연구실
교수소개
직 위 : 교수
T E L : 02-970-6321
E-mail : sjhan@seoultech.ac.kr
연구실 : 열전달 연구실

Quick Menu

  • 입학안내
  • 기계자동차공학과
  • 공학교육혁신
  • 대학포털
  • e-Class(강의)
[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 기계·자동차공학과 기계공학프로그램 TEL : 02-970-6303 FAX : 02-971-9746
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved